శ్రీ సూక్తం

శ్రీ సూక్తం


ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజిత స్రజాం |
చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మావహ ||
తాం మావహ జాత వేదో లక్ష్మీమనపగామినీం
యస్యాం హిరణ్మయీం విందేయం గామశ్వం పురుషానహం |
ఆశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాద – ప్రభోదినీం |
శ్రియం దేవీముపాహ్వయే శ్రీర్మా దేవిర్జుష తాం ||
కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారమార్దం జ్జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం |

పద్మేస్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహో పాహ్వయే శ్రియం || |
చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్జ్వలంతీం శ్రీయం లోకే దేవ జుష్టాముదారాం |
తాం పద్మినీం శరణమహం ప్రపద్యే2 లక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే ||
ఆదిత్యవర్ణే తపసో2ధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షో2థ బిల్వ : |
తస్య ఫలాని తపసా నుదంతు మాయాం తరయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీ: ||
ఉపైతు మాం దేవసఖ: కీర్తిశ్చ మణినా సహ |
ప్రాదుర్భూతో2స్మిన్ రాష్ట్రే2స్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే ||
క్షుత్పిపానా మలాం జ్యేష్ఠ మలక్ష్మీం నాశయామ్యహం |
అభూతిమ సమృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణుదమే గృహత్ ||
గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీం ||

ఈశ్వరీగం సర్వభూతానాం తామిహోపాహ్వయే శ్రియం ||
మనస : కామమాకూతిం వాచ : సత్యమశీమహి |
పశునాం రూప మన్నస్యమయి శ్రీ : శ్రయతాం యశ : ||
కర్దమేన ప్రజా భూతా మయి సంభవ కర్దమ |
శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీం ||
ఆప: సృజంతు స్నిగ్ధాని చిక్లీత వస మే గృహే |
ని చ దేవీం మాతరం శ్రియంవాసయ మేకులే |
ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పింగళాం పద్మ మాలినీం ||
చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మావహ ||
ఆర్ద్రాం య: కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీం |
సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాత వేదో మావహ |
తాం మావహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం |
యస్యాం హిరణ్యాం గావో దాస్యో2శ్వాన్ విందేయం పురుషానహం ||

య : శుచి : ప్రయతో భూత్వా జుహుయాదాజ్య మన్వహం |
శ్రియ : పంచ దశర్చం చ శ్రీకాం : సతతం జపేత్ ||
ఆనంద : కర్దమ శ్చైవ చిక్లీత ఇతి విశ్రూతా : |
ఋషయస్తే త్రయ : ప్రోకాస్వయాం శ్రీరేవ దేవతా ||
పద్మానేన పద్మోరు పద్మాక్షీ పద్మసంభవే |
త్వాం మాం భజస్వ పద్మాక్షీ యేన సౌఖ్యం లభామ్యహం ||
అశ్వదాయీచ గోదయా ధనదాయీ మహాదేనే |
ధనం మే జుషతాం దేవీ సర్వ కామాంశ్చ దేహిమే ||
పుత్రపౌత్ర ధనం ధ్యానం హస్త్యశ్వాది గవే రథం |
ప్రజానాం భవసి మాతా ఆయుష్మింతం కరోతుమాం ||

ధనమగ్నిర్ధనం వాయుర్ధనం సూర్యోధనం వసు : |
ధన మింద్రో బృహస్పతిర్వరుణం ధనమశ్నుతే ||
చంద్రాభాం లక్ష్మీశూనాం సూర్యభాం శ్రియమీశ్వరీం |
చంద్రసూర్యాగ్ని వర్ణాభాం శ్రీమహాలక్ష్మీ ముపాస్మహే ||
వైనతేయ సోమం పిబసోమం పిబుత వృత్రహా |
సోమం ధనస్య సోమినో మహ్యం దదాతు సోమిని : ||
న క్రోధో న చ మాత్స్యరం న లోభో నాశుభా మతి : ||
భవంతి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం శ్రీసూక్తం జపేత్సదా ||
వర్షంతుతే విభావరి దివో అభ్రస్య విద్యుత : |
రోహంతు సర్వబీజాన్యవ బ్రహ్మద్విషో జిహి ||
పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదళాయతాక్షీ |
విశ్వప్రియే విష్ణు మనో2నుకూలే తత్పాద పద్మం మయి సన్నిధత్స్వ ||
యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాయ తాక్షీ |

గంభీరా వర్తనాభి : స్తనభర నమితా శుభ్ర వస్త్రోత్తరీయా ||
లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేంద్రై మణిగణ ఖచి తైస్స్నాపితా హేమ కుంభై : |
నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వ మాంగల్యయుక్తా ||

లక్ష్మీం క్షీర సముద్ర రాజితనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం
దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాకురాం
శ్రీమన్మందకటాక్షలభ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం ||

సిద్ధలక్ష్మీర్మోలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీస్సరస్వతీ | శ్రీలక్ష్మీర్వర లక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా | వరాంకుశౌ పాశమ భీతిముద్రాం కరైర్వహంతీం కమలాసనస్థాం | బాలార్కకోటి ప్రతిభాం త్రినేత్రం భజే2హ మంబాం
మాద్యాం జగధీశ్వరీం త్వాం ||

సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబికే దేవీ నారాయణి నమోస్తుతే ||
సరసిజ నిలయే సరోజహస్తే ధవళతరాశుక గంధమాల్య శోభే |
భగవతీ హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువనభూతికరీ ప్రసీద మహ్యం ||

ఓం విష్ణుపత్నీం క్షమాం దేవీం మాధవీం మాధవప్రియాం |
విష్ణో : ప్రియ సఖీం నమామ్యచ్యుత వల్లభాం ||
ఓం మహాలక్ష్మీ చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి |
తన్నోలక్ష్మీ :ప్రచోదయాత్ ||
శ్రీవర్చస్యమాయుష్యమారోగ్య మావిధాత్ పవమా నం మహీయతే |
ధనం ధ్యానం పశుం బహు పుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు : |
ఋణ రోగాది దారిద్ర్యపాపక్షుద్రపమృత్యవ: | భయశోక మనస్తాపా నశ్యంతు మమ సర్వదా ||
శ్రియే జాత శ్రియ అనిర్యాయ శ్రియం వయో జరితృభ్యో దధాతు |
శ్రియం వసానా అమృతత్వమా యన్ భజంతి సద్య : సవితా విద ధ్యాన్ ||
శ్రియ ఏవైనం తచ్ఛ్రియా మాదధాతి | సంత తమృచా వషట్ కృత్యం సంధత్తం సంధీయతే ప్రజయా పశుభి : |
య యేవం వేద | ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి | తన్నో లక్ష్మీ : ప్రచోదయాత్ ||
ఓం శాంతీ: శాంతి : శాంతి :

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s