Meenakshi pancharatanam

udyadbhAnusahasrakoTisad.rshAM keyUrahArojjvalAM

bimboShThIM smitadantapaN^ktirucirAM pItAmbarAlaMk.rtAm |

viShNubrahmasurendrasevitapadAM tatvasvarUpAM shivAM

mInAkShIM praNato.asmi santatamahaM kAruNyavArAnnidhim || 1 ||

muktAhAralasatkirITarucirAM pUrNenduvaktraprabhAM

shi~njannUpurakiN^kinimaNidharAM padmaprabhAbhAsurAm |

sarvAbhIShTaphalapradAM girisutAM vANIramAsevitAM

mInAkShIM praNato.asmi santatamahaM kAruNyavArAnnidhim  || 2 ||

shrIvidyAM shivavAmabhAganilayAM hrIMkAramantrojjvalAM

shrIcakrAN^kitabindumadhyavasatiM shrImatsabhAnAyakIm |

shrImatShaNmukhavighnarAjajananIM shrImajjaganmohinIM

mInAkShIM praNato.asmi santatamahaM kAruNyavArAnnidhim  || 3 ||

shrImatsundaranAyakIM bhayaharAM j~nAnapradAM nirmalAM

shyAmAbhAM kamalAsanArcitapadAM nArAyaNasyAnujAm |

vINAveNum.rdaN^gavAdyarasikAM nAnAvidhADAmbikAM

mInAkShIM praNato.asmi santatamahaM kAruNyavArAnnidhim  || 4 ||

nAnAyogimunIndrah.rnnivasatIM nAnArthasiddhipradAM

nAnApuShpavirAjitAN^ghriyugaLAM nArAyaNenArcitAm |

nAdabrahmamayIM parAtparatarAM nAnArthatatvAtmikAM

mInAkShIM praNato.asmi santatamahaM kAruNyavArAnnidhim  || 5 ||

 

| iti shrI mInAkShI pa~ncaratnaM saMpUrNam |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s