ApaduddhAraka shrIdurgAstotram

 

namaste sharaNye shive sAnukampe

namaste jagadvyapike vishvarUpe |

namaste jagadvandyapAdAranvinde

namaste jagattAriNi trAhi durge || 1 ||

 

namaste jagaccintyamAnasvarUpe

namaste mahAyogini j~nAnarUpe |

namaste namaste sadAnandarUpe

namaste jagattAriNi trAhi durge || 2 ||

 

anAthasya dInasya t.rShNAturasya

bhayArttasya bhItasya baddhasya jantoH |

tvamekA gatirdevi nistArakartrI

namaste jagattAriNi trAhi durge || 3 ||

 

araNye raNe dAruNe shatrumadhye-

.anale sAgare prAntare rAjagehe |

tvamekA gatirdevi nistAranaukA

namaste jagattAriNi trAhi durge || 4 ||

 

apAre mahAdustare.atyantaghore

vipatsAgare majjatAM dehabhAjAm |

tvamekA gatirdevi nistArahetuH

namaste jagattAriNi trAhi durge || 5 ||

 

namashcaNDike caNDadurdaNDalIlA-

samutkhaNDitAkhaNDitAsheShashatro |

tvamekA gatirdevi nistArabIjaM

namaste jagattAriNi trAhi durge || 6 ||

 

tvamevAghabhAvAdh.rtA satyavAdi-

nyajAtAjitakrodhanAtkrodhaniShThA |

iDa  piN^gaLA tvaM suShumnA ca nADI

namaste jagattAriNi trAhi durge || 7 ||

 

namo devi durge shive bhImanAde

sarasvatyarundhatyamoghasvarUpe |

vibhUtiH shacI kAlarAtriH satI tvaM

namaste jagattAriNi trAhi durge || 8 ||

 

sharaNamasi surANAM siddhavidyAdharANAM

munimanujapashUnAM dAsyubhistrAsitAnAm |

n.rpatig.rhagatAnAM vyAdhibhiH pIDitAnAM

tvamasi sharaNamekA devi durge prasIda  || 9 ||

 

idaM stotraM mayA proktamApaduddhArahetukam |

trisandhyAmekasandhyAM vA paThanAt ghorasaN^kaTAt || 10 |

mucyate nAtra sandeho bhuvi svarge rasAtale |

sarvaM vA shlokamekaM vA yaH paThet bhaktimAn sadA || 11 ||

sa sarvaM duShk.rtaM tyaktvA prApnoti paramaM padam |

paThanAdasya deveshi kiM na siddhyati bhUtale || 12 ||

stavarAjamidaM devi saMkShepAtkathitaM mayA || 13 ||

|| iti ApaduddhAraka shrIdurgAstotraM samAptam ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s