mantrapushpam

mantrapushpam

 

 

Om yOpAm pushpam veda
pushpavAn prajAvAn pasuvAn bhavati
candramAvA Apam pushpam
pushpavAn prajAvAn paSuvAn bhavati

ya Evam vEda yOpA mAyatanam vEda AyatanavAn bhavati

agnIrva apA mAyatanam AyatanavAn bhavati
yO gnE rAyatanam vEda AyatanavAn bhavati
apOvAgnE rAyatanam AyatanavAn bhavati
ya Evam vEda yOpa mAyatanam vEda AyatanavAn bhavati

vAyurva apA mAyatanam AyatanavAn bhavati
yOva yOrayatanam vEdaAyatanavAn bhavati
ApOvai vAyur Ayatanam vEda AyatanavAn bhavati
ya Evam vEda yOpa mAyatanam vEda AyatanavAn bhavati

asOvai tapannapa mAyatanam Ayatanavan bhavati
yO musya tapata Ayatanam vEda AyatanavAn bhavati
ApOva amusya tapata Ayatanam AyatanavAn bhavati
ya Evam vEda yOpa mAyatanam vEda AyatanavAn bhavati

candramAva apA mAyatanam AyatanavAn bhavati
yascandra masa Ayatanam vEda AyatanavAn bhavati
ApOvai candramasa Ayatanam AyatanavAn bhavati
ya Evam vEda yOpa mAyatanam vEda AyatanavAn bhavati

nakshatrAni vA apA mAyatanam AyatanavAn bhavati
yo nakshatrAna mayatanam vEda Ayatanavan bhavati
ApOvai nakshtrAna mAyatanam AyatanavAn bhavati
ya Evam vEda yOpa mAyatanam vEda AyatanavAn bhavati

parjanyOva apA mAyatanam AyatanavAn bhavati
yah parjanyasya Ayatanam vEda AyatanavAn bhavati
ApOvai parjansya Ayatanam AyatanavAn bhavati
ya Evam vEda yOpa mAyatanam vEda AyatanavAn bhavati

samvatsarO vA apA mAyatanam AyatanavAn bhavati
yas samvatsa rasya Ayatanam vEda AyatanavAn bhavati
ApOvai samvatsarasya Ayatanam AyatanavAn bhavati
ya Evam vEda yOpsu nAvam pratishTitAm vEda pratyEva tishtaTi

Om rAjAdhi rAjAya prasahya sAhinE namO vayam vai SravanAya kUramahE
samEn kAman kAma kAmAya mahyam kamESvarO vai SravanO dadAtu
kUbErA vai SravanAya mahA rAjAya namaha

Advertisements