Meenakshi pancharatanam

Meenakshi pancharatanam

udyadbhAnusahasrakoTisad.rshAM keyUrahArojjvalAM

bimboShThIM smitadantapaN^ktirucirAM pItAmbarAlaMk.rtAm |

viShNubrahmasurendrasevitapadAM tatvasvarUpAM shivAM

mInAkShIM praNato.asmi santatamahaM kAruNyavArAnnidhim || 1 ||

muktAhAralasatkirITarucirAM pUrNenduvaktraprabhAM

shi~njannUpurakiN^kinimaNidharAM padmaprabhAbhAsurAm |

sarvAbhIShTaphalapradAM girisutAM vANIramAsevitAM

mInAkShIM praNato.asmi santatamahaM kAruNyavArAnnidhim  || 2 ||

shrIvidyAM shivavAmabhAganilayAM hrIMkAramantrojjvalAM

shrIcakrAN^kitabindumadhyavasatiM shrImatsabhAnAyakIm |

shrImatShaNmukhavighnarAjajananIM shrImajjaganmohinIM

mInAkShIM praNato.asmi santatamahaM kAruNyavArAnnidhim  || 3 ||

shrImatsundaranAyakIM bhayaharAM j~nAnapradAM nirmalAM

shyAmAbhAM kamalAsanArcitapadAM nArAyaNasyAnujAm |

vINAveNum.rdaN^gavAdyarasikAM nAnAvidhADAmbikAM

mInAkShIM praNato.asmi santatamahaM kAruNyavArAnnidhim  || 4 ||

nAnAyogimunIndrah.rnnivasatIM nAnArthasiddhipradAM

nAnApuShpavirAjitAN^ghriyugaLAM nArAyaNenArcitAm |

nAdabrahmamayIM parAtparatarAM nAnArthatatvAtmikAM

mInAkShIM praNato.asmi santatamahaM kAruNyavArAnnidhim  || 5 ||

 

| iti shrI mInAkShI pa~ncaratnaM saMpUrNam |

Advertisements